Werkpakketten en Consortium Partners

Het project GridFlex Heeten is onderverdeeld in vijf werkpakketten met daarbij de betrokken partners:

 • WP 1 : Projectmanagement, communicatie- en dissiminatieactiviteiten (Enexis/ Endona en Escozon)
 • WP 2 : Vooronderzoek concepten met tarieven welk zorgen voor energieflex i.c.m. lokale opslag en duurzame productie (Universiteit Twente)
 • WP 3 : Ontwikkeling flexibel netwerk, Grid Flex (ICT-groep, Dr Ten, Enpuls)
 • WP 4 : Praktijkproeven: Vergelijken verschillende marktmodellen voor lokaal energiemanagement (Endona, Buurkracht, Escozon)
 • WP 5 : Wetgeving, rollen en bevoegdheden (Enexis, Endona, Escozon)
Enexis Netbeheer

Enexis Netbeheer

Enexis is de regionale netbeheerder in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. Met 4.300 medewerkers verzorgt zij de ontwikkeling en aanleg van energiedistributie-netwerken (gas- en elektriciteit) en het onderhoud en beheer van deze netten. Enexis is hiermee verantwoordelijk voor de energievoorziening van bijna 2,7 miljoen huishoudens.

Drijfveren
 • Onderzoek doen naar de consequenties van decentrale, duurzame energie-opwekking en de inzet van lokale opslag.
 • beschikbaar stellen van een testlocatie met netwerk.
 • Het faciliteren met installaties, techniek, kennis en data.
 • Onderzoek doen naar de juridische mogelijkheden.
Website
Energie Coöperatie Endona

Energie Coöperatie Endona

Energiecoöperatie Endona wil met schone, duurzame bronnen lokaal energie opwekken, opslaan en leveren. Bestemd voor eigen inwoners en bedrijven en zo onafhankelijk mogelijk van landelijke en internationale spelers.
Met het Zonnepark Heeten wil Endona een voorbeeld zijn voor soortgelijke projecten, met dezelfde doelstellingen.
Endona streeft naar een energieneutraal, duurzaam Salland. Waar alle gratis bronnen zoals zon, wind en biomateriaal aangewend worden voor een schone energievoorziening met een minimum aan verspilling.

Drijfveren
 • Concrete inhoud geven aan visie/missie van Endona inzake verduurzaming van de (lokale) samenleving.
 • Naamsbekendheid en daarmee het verstevigen van Endona als regionale partij in de verduurzaming van de samenleving, (ledenwerving).
 • De uitdaging van het zoeken naar en vinden van een bruikbare invulling van de verkregen ontheffing in het kader van de experimenteerregeling.
Website
Universiteit Twente

Universiteit Twente

De Universiteit Twente houdt zich o.a. bezig met onderzoek en onderwijs op het gebied van energie management algoritmes in lokale distributie grids, en heeft kennis op gebied van modellering, optimalisatie algoritmen voor energie stromen, en gedistribueerde embedded ICT systemen. Voor meer informatie, zie https://www.utwente.nl/en/eemcs/energy/

Drijfveren
 • Ontwikkelen van innovatieve prijsmechanismen om, in combinatie met lokale energieopwekking en –opslag, vraag en aanbod bij elkaar te brengen en lokaal energiegebruik te stimuleren.
 • De mogelijkheid om het lopende theoretische onderzoek op het gebied van zelfvoorzienende micro-grids uit te breiden naar een praktische realisatie.
 • Ontwikkelen en optimaliseren van algoritmen voor het managen van energie stromen op lokaal niveau.
Website
Enpuls

Enpuls

npuls is een onderdeel van Enexis NV. De kernactiviteiten van Enpuls omvatten het meten en analyseren energieverbruik, adviseren over energie-infrastructuur en besparingen, verhuren technische bedrijfsmiddelen en ontwerpen, beheren en onderhouden (duurzame) energievoorzieningen. Binnen Enpuls is reeds veel kennis en expertise beschikbaar over de inpassing van duurzame energiesystemen in het net én achter de meter, alsook het ontwikkelen en realiseren van nieuwe businessmodellen met en rondom energieopslag.

Drijfveren
 • Enpuls ziet in opslag (achter de meter) een rol als aanjager van de energietransitie, om de stap naar duurzamere energie makkelijker te maken voor klanten en de Nederlandse maatschappij te helpen haar duurzaamheidsdoelen te halen.
 • Voor de doorontwikkeling hiervan wordt gekeken naar de mogelijkheid om samenwerking met energiecoöperaties verder te verbreden en een rol te spelen in empowerment van de coöperatie.
 • Hoe de overstap naar duurzame energie makkelijker en toegankelijker gemaakt kan worden.
 • De Nederlandse maatschappij helpen om haar duurzaamheidsdoelen te bereiken.
 • Dit project is een goede gelegenheid om ervaring hiermee op te doen.
Website
DrTen

DrTen

Dr Ten BV uit Wezep werd opgericht in 2008 door Dr Marnix ten Kortenaar nadat hij promoveerde in batterijen en brandstofcellen aan de TU Delft. Het heeft 9 medewerkers in Nederland en Israël. Het bedrijf doet toegepaste R&D en pilot productie van nieuwe zeezoutbatterijen.

Drijfveren
 • Een schone batterij met Nederlands zeezout door ontwikkelen.
 • De uitdaging om deze professioneel en landelijk uit te rollen, zodanig dat het batterijsysteem autonoom met ICT en elektronica kan acteren en communiceren.
 • Mogelijkheid om met zeezoutbaterijen in woningen te testen.
 • Versnellen van de productie.
Website
ICT automatisering

ICT automatisering

De ICT groep is een beursgenoteerde onderneming en richt zich als systeembouwer en technische dienstverlener ook op smart energy systemen. Er wordt een platform gebouwd voor eindgebruikers, communities en aggregators waarmee flexibiliteit kan worden benut en aan de markt worden aangeboden.

Drijfveren
 • Inbreng van haar energyNXT Platform als basis van het experiment.
 • Proposities ontwikkelen die later op commerciële basis ingezet kunnen worden.
 • Testen van ICT-algoritmes voor batterijaansturing.
Website
Escozon

Escozon

Ondernemers Coöperatie Escozon U.A. heeft drie hoofdactiviteiten in het werkveld van hernieuwbare energie; 1/ Advies, 2/ Ontwikkeling en 3/ Flexibiliteit. Advisering van Overheden en lokale initiatieven; Het ontwikkelen tot en met opleveren van opwekinstallaties, zoals zonnevelden en waterkrachtcentrale; Het in balans brengen van vraag en aanbod met de factor tijd als uitdaging. Dit middels smart grids, zoals GridFlex en FLEXCoop, aggregator balansdiensten met pilot aFRR van TenneT en opslagsystemen met innovatieve batterijen.

Drijfveren

Escozon ziet belangrijke voordelen van een lokale energiemarkt waarbij:

 • De lusten lokaal genoten kunnen worden;
 • De lasten gezamenlijk lokaal gedragen worden;
 • Transportverliezen tot een minimum beperkt kunnen worden;
 • Burgers optimaal betrokken worden.

Escozon is partner in het managementteam (WP1) en o.a. ondersteunend aan de uitvoering in de wijk Veldegge (WP4).

Website
Buurkracht

Buurkracht

Burgers in beweging krijgen. Buurkracht gelooft in de kracht van buren. De kracht om de eigen buurt samen mooier, beter, groener, veiliger of gezelliger te maken. Door buurtbewoners met elkaar en met lokale overheden te verbinden komen de beste ideeën daadwerkelijk tot een succesvolle uitvoering. Ambassadeurs, vertrouwen en ondersteuning is de basis van elke benadering. Speciaal voor gemeenten, provincies en andere organisaties die buurtbewoners willen activeren, heeft Buurkracht aanpakken op straat-, buurt- en wijkniveau. Van EnergyParty’s tot groenaanpakken en de wijkaanpak Energie. Buurkracht heeft uitgebreide kennis en expertise, met een netwerk van burgers, energiecoöperaties en kennispartners.

Drijfveren

Buurkracht wilde onderzoeken hoe energie coöperaties (in dit geval Endona) ondersteund kunnen worden bij het realiseren van lokale duurzame energie oplossingen. En had daarbij de volgende vragen:

 • Wat betekent dat voor de werkwijze van Buurkracht? Welke aanpassingen zijn nodig?
 • Welke stappen zijn nodig zodat de (inwoners van) de buurt mee gaan doen.
 • Hoe kan Buurkracht met een EC (Endona) er voor zorgen dat een lokale duurzame energie innovatie aansluit bij de wensen en behoeften van lokale bewoners

Hierbij vroegen wij ons af: Wat zijn de rollen en invloed van Buurkracht, de energiecoöperatie en het buurtteam?

Website